Okojo Yuki

Okojo Yuki

8 escapes réalisés

Sessions de Okojo

Help

The Escape Game (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo et 3 autres

23/10/2021

51min 00s

The Ghost

The Escape Game (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo et 3 autres

Oh no ! Zombies

Enigma Escape (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo

Dernière demeure

Enigma Escape (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo

inconnue

inconnu

Panique à Westminster

Enigmatic Escape Game (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo

inconnue

inconnu

Le trésor d'Atahualpa

Enigmatic Escape Game (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo

inconnue

inconnu

Poltergeist

Enigmatic Escape Game (Toulouse)

Okojo Yuki
Okojo

L'honorable Juge Smith

Experience Escape (Plaisance-du-Touch)

Okojo Yuki
Okojo